Biên Lai Thu Tiền Mẫu C45-BB

8.000₫
Còn hàng

Mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.

alt

Mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây