Sổ Quỹ Tiền Mặt

14.000₫
Còn hàng

Sổ quỹ tiền mặt là sổ được thủ quỹ và kế toán sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của đơn vị theo các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

alt

Sổ quỹ tiền mặt là sổ được thủ quỹ và kế toán sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của đơn vị theo các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

– Mục đích của Sổ quỹ tiền mặt là:

  • Thủ quỹ nắm được tình hình biến động tăng, giảm của tiền mặt thông qua việc theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt
  • Định kỳ, dễ dàng đối chiếu số liệu giữa số tiền thực tế trong quỹ và số tiền trên số; số tiền trên sổ và số tiền trên các phần mềm kế toán

– Căn cứ để ghi Sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, phiếu chi của đơn vị

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây